More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!
 • Access

 • Enable

 • Integrate

O projekte
Táto stránka je súčasťou projektu CLOSER, ktorý bol podporený v rámci programu Erasmus+ v roku 2015. Realizuje ho partnerstvo zložené z mimovládnych organizácií z Francúzska, Gruzínska, Talianska, Španielska a Slovenska. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu práce s mládežou a posilnenie kapacity pracovníkov s mládežou v oblasti sociálneho začlenenia, ako aj prispieť k budovaniu solidárnejšej spoločnosti a zvyšovať povedomie o sociálnej inklúzii u mladých ľudí a širokej verejnosti.

Projektové aktivity zahŕňajú prieskum zručností a kompetencií pracovníkov s mládežou vo všetkých partnerských krajinách, ktoré budú slúžiť ako základ pre medzinárodné školenie. Partneri budú tiež zhromažďovať osvedčené postupy a príklady projektov v oblasti sociálneho začlenenia a propagovať ich prostredníctvom informačných nástrojov vytvorených partnerstva (web-stránka, kompendium). Neoddeliteľnou súčasťou projektu budetýždeň sociálneho začleňovania – kampaň zameraná najmä na mladých ľudí s cieľom budovať otvorenejšiu a solidárnejšiu spoločnosť.

Partneri projektu:
 • Centrum pre interkultúrny dialóg (SK)
 • EUROCIRCLE (FR)
 • Giosef Italy (IT)
 • CEPS Projectes Socials (ES)
 • Centrum pre regionálny rozvoj Shida Kartli (GE)
 • Sociálna inklúzia
  Solidarita, tolerancia a sociálne začlenenie sú základnými hodnotamiEurópskej únie a jej hlavnými zásadami Tvoria súčasť všetkých jej politík ako prierezové témy. Sociálne začlenenie je predpokladom rozvoja a udržateľnosti “proces, ktorý umožňuje marginalizovaným a zraniteľným skupinám plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života spoločnosti, prístup k základným právam a takú životnú úroveň, aké je považovaná za štandardnú v spoločnosti, v ktorej žijú “. Naopak, sociálne vylúčenie bráni jednotlivcom, skupinám alebo komunitám aby naplno využívali svoje práva, príležitosti a zdroje, ktoré sú bežne dostupné občanom. Sociálne vylúčenie je problém pre jednotlivcov i pre spoločnosť a neobmedzuje sa len na ekonomické otázky. Sociálne začlenenie mladých ľudí ľudí s ohrozenými pozadím je náročná témou v Európe a jej regióny susediace. Zoznam mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením zahŕňa mladých ľudí s postihnutím, etnických, sexuálnych a náboženských menšín, nezamestnaní bez domova mládeže alebo mladých páchateľov, atď.

  Preto je sociálne začlenenie aktuálnou témou a prioritou stratégií, politík a programov EÚ. Stratégia Európa 2020 si kladie za cieľ zdvihnúť 20 miliónov ľudí z chudoby a rizika sociálneho vylúčenia do roku 2020. Tiež zdôrazňuje význam neformálneho vzdelávania, poradenstva a podpory ohrozených skupín mladých ľudí a práce s mládežou v tejto oblasti. Podpora sociálneho začleňovania mladých ľudí je jednou z priorít programu ERASMUS+.