More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Partneri projektu


Centrum pre interkultúrny dialóg

Centrum pre interkultúrny dialóg, Slovensko

Centrum pre interkultúrny dialog (CID) je mimovládna organizácia so sídlom v Bratislave, ktorá pôsobí o droku 2004. Jej cieľom je podporovať rozmanitosť a vzájomné porozumenie, medzinárodnú spoluprácu a mobilitu. Naše aktivity a projekty odrážajú najnovší vývoj v spoločnosti a snažia sa podporovať znevýhodnené a zraniteľné skupiny (znevýhodnených mladých ľudí, nezamestnaných, migrantov, atď.). CID podporuje osobný a profesionálny rozvoj mladých ľudí, sociálnu integráciu a získavanie skúseností v zahraničí (školenia, semináre, Európska dobrovoľnícka služba, výmenné pobyty mládeže a odbornej prípravy, stáží).

CID má rozsiahle skúsenosti v oblasti projektov financovaných EÚ a projektového riadenia (Erasmus +, Európsky sociálny fond, Program celoživotného vzdelávania, Mládež v akcii, Európsky fond pre integráciu). Od roku 2015, CID zintenzívnilo svoje aktivity v krajinách Východného partnerstva (prevažne Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan) v rámci niekoľkých projektov budovania kapacít občianskej spoločnosti, prenosu know-how a podpory lepšieho porozumenia, tolerancie a spolupráce.

Od roku 2015 sme zapojení do programu Mobipro, ktorý umožňuje slovenským mladým ľuďom získať odborné vzdelanie a následné zamestnanie v Nemecku.
Navštíviť web

Giosef Italy

Asociácia Giosef Italy bola založená v apríli 1998 a jej cieľom je podporovať aktívne európske občianstvo a medzinárodnú mobilitu podporujúcu mládež. Hlavným cieľom je vytvoriť nové dimenzie pre mladých ľudí v sociálnom a verejnom živote s cieľom uľahčiť ich schopnosť vyrovnať sa s potrebami nových generácií.
Okrem toho Giosef Italy podporuje celoeurópske myšlienky založené na demokracii, mieri a tolerancii a rôzne témy od sociálneho začlenenia a boja proti diskriminácii k prístupu mládeže k práci. Okrem toho Giosef propaguje neformálne vzdelávanie a odborné vzdelávanie z medzikultúrnej perspektívy.
Giosef Italy získala štatút národného a európskeho združenia. Má 10 kancelárií v severnom a južnom Taliansku a partnerov v 27 krajinách EÚ. Miestne pobočky pracujú samostatne alebo v úzkej spolupráci zabezpečujúc úzku spoluprácu s verejnými orgánmi po celom Taliansku. Giosef Italy má skúsenosti s podporou účasti mládeže a zapájaním mladých ľudí do iniciatív aktívneho občianstva.
Giosef Italy má dôležité skúsenosti v štruktúrovanom dialógu medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík.
Giosef Italy podporuje nadnárodné dobrovoľníctvo prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby (EVS) a projektov v rámci programu Erasmus+.

Navštíviť web

CEPS Projectes Socials Barcelona, Spain

Cieľom CEPS PROJECTES SOCIALS je uľahčiť prístup k sociálnemu a kultúrnemu kapitálu občanov posilnením postavenia ľudí, podporou sociálnej súdržnosti a sociálneho začlenenia a bojom proti diskriminácii.

CEPS PROJECTES SOCIALS na dosiahnutie tohto cieľa definuje svoj rámec intervencie (vzdelávanie, vzdelávanie, komunita, medzinárodné projekty) v modeli založenom na rovnováhe medzi efektívnosťou a inováciou. Zavádza do praxe strategický a sociálny pohľad na využívanie technológií, testuje nové spôsoby účasti a rozvíja strategické (miestne a medzinárodné) partnerstvá. Hodnotenie a kreativita sa spájajú do inšpiratívnych riešení pre komunitu. Spoločnosť CEPS PROJECTES SOCIALS je zodpovedná za riadenie a realizáciu sociálno-vzdelávacích aktivít pre deti, mladých ľudí a dospelých, ďalšiu odbornú prípravu pre odborníkov a inovatívny výskum a vývoj v oblasti nových projektov a praxe. CEPS vznikla v roku 1994 a zamestnáva približne 230 ľudí, najmä v oblasti Barcelony.
Navštíviť web

EUROCIRCLE, France

Sieť EUROCIRCLE, založená v Berlíne v roku 1993, je európske zoskupenie projektových manažérov aktívne zapojených do vzdelávania a zamestnanosti. V roku 1995 sa sieť stala neziskovou organizáciou podľa francúzskeho práva a usadila sa v Marseille. Eurocircle je európska mimovládna organizácia, ktorá rozvíja, realizuje a podporuje nadnárodné projekty v oblasti medzinárodnej mobility a neformálneho vzdelávania pre mládež. Cieľom je poskytnúť mládeži regiónu Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) prístup k európskej mobilite a neformálnemu vzdelávaniu s cieľom uľahčiť ich spoločenskú a profesijnú integráciu. Okrem toho sa EUROCIRCLE snaží podporovať projektových manažérov pri zavádzaní európskeho prístupu iniciovaním európskych partnerstiev s cieľom nadviazať nadnárodné projekty.

Jednou z priorít Eurocircle sú mladí ľudia s obmedzenými príležitosťami, ako sú nezamestnaní, ktorí sú, žijú vo vidieckych oblastiach, predčasne opustia školu, pochádzajú z imigrantského prostredia, atď. Eurocircle je rozdelená do nasledujúcich oddelení: medzinárodná civilná služba a EDS (vysielajúce, koordinujúce a hostiteľské organizácie), výmena mládeže, odborna prax a kultúrne projekty. Okrem toho tím Eurocircle zahŕňa viacerých školiteľov a pravidelne rozvíja kurzy vzdelávania pre mládež a sociálnych pracovníkov.
Eurocircle pôsobí ako žiadateľ alebo partner v rôznych projektoch a európskych programoch, napr. Mládež v akcii, celoživotné vzdelávanie (Grundtvig, Leonardo), Life, Prince, Equal, Daphné, Progress. Rozvíja a spolupracuje aj na inovatívnych a experimentálnych programoch v rámci Európskeho sociálneho fondu a Fondu experimentálnych mládežníckych projektov.

Navštíviť web
Shida Kartli Regional Development Centre

Shida Kartli Regional Development Centre, Georgia

Centrum regionálneho rozvoja Shida Kartli je mimovládna organizácia založená v roku 2015, ktorá pôsobí v Gori – hlavnom meste kraja Shida Kartli, s cieľom podporiť sociálno-ekonomický rozvoj na miestnej a národnej úrovni s osobitným dôrazom na sociálne a vzdelávacie projekty. Pracovníci organizácie majú bohaté skúsenosti v oblasti spoločenských aktivít a pri realizácii národných a medzinárodných projektov.
Navštíviť web