More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Read-Over – Kluby hlasného čítania na prekonanie medzikultúrnych rozdielov


Kluby hlasného čítania organizujú a riadia priamo ich účastníci. Týmto spôsobom sa dospelí študenti podieľajú na svojej vzdelávacej ceste od samého začiatku a cítia sa motivovaní a zainteresovaní na vzdelávacích podujatiach. Čitateľské kluby umožňujú silné neformálne vzdelávanie, ktoré spája čítanie s inými expresívnymi metodológiami, napríklad s drámou, vzdelávanim prostredníctvom filmov a tvorivým písaním. Literatúra, ktorá je vybraná na čítanie v skupine a ktorá je základom pre možnú dramatizáciu a výber filmov, je špecificky interkultúrna.
Read-Over - Read-aloud clubs to overcome intercultural divide
Cieľom týchto klubov čítania je rozvoj :
  • kľúčových zručností, ako je gramotnosť (písanie a gramatika, čítanie a porozumenie, písanie), interkultúrne povedomie, európske občianstvo (v kontexte európskeho roka 2013);
 • mäkkých (soft) zručností, napr. komunikácia, schopnosti v budovaní medziľudských vzťahov, sebapoznanie a sebaúcta, zvládanie emócií, empatia, pozitívny postoj, spolupráca, proaktivita, ochota učiť sa, motivácia, riešenie problémov.

 • English Access Microscholarship Programme  Cieľové skupiny:
  Prvou cieľovou skupinou sú migranti a etnické menšiny. Druhú cieľovú skupinu tvoria dospelí s nízkou kvalifikáciou a iní zraniteľní dospelí. Nepriamu cieľovú skupinu tvoria pedagógovia, ktorí pracujú s vyššie uvedenými dospelými ako školitelia, lektori, mentori, tréneri, dobrovoľníci.


  Názov organizácie:
  Elan Interculturel je nezávislé združenie zamerané na skúmanie a podporu kultúrnej rozmanitosti. Členovia Elan Interculturel prišli do Paríža zo siedmich krajín na troch kontinentoch.
  Hlavné ciele združenia Elan Interculturel sú:
  • zlepšiť pochopenie toho, ako rozmanitosť ovplyvňuje náš život,
 • zvýšiť povedomie o zdrojoch, ktoré sú vlastné rôznorodosti,
 • rozvíjať nástroje, ktoré pomáhajú jednotlivcom zlepšovať skúsenosť s kultúrnymi alebo medzikultúrnymi prechodmi.

 • Na dosiahnutie cieľov organizácia uskutočňuje školenia pre profesionálov pracujúcich v medzikultúrnych kontextoch alebo jednotlivcov žijúcich v medzikultúrnych prostrediach alebo v oblasti kultúrnych kontaktov. Podieľa sa na spolupráci a pilotných projektoch pri rozvoji nových metód a nástrojov. Realizuje výskum v oblasti interkultúrnej a sociálnej psychológie zameranej na lepšie pochopenie medzikultúrnej dynamiky.

  English Access Microscholarship Programme Od svojho založenia, zduženie Elan Interculturel poskytlo interkultúrne tréningy približne 1000 ľuďom, zorganizovalo medzinárodný seminár o rozmanitosti a tvorivosti, zúčastnilo sa na štyroch partnerských vzdelávacích programoch Grundtvig a štyroch multilaterálnych partnerstvách na tému dialógu medzi kultúrami a adaptácie.

  Miesto:
  Paríž

  Viac informácií:
  www.read-over.eu

  POVEDALI O NÁS

  „(Je to) silná a motivujúca príležitosť pre zlepšovanie gramotnosti, interkultúrnych kompetencií, mäkkých zručností, s ďalším cieľom posilňovať sociálnu inklúziu a aktívnu participáciu občanov hostiteľskej krajiny a širšej Európy.”
  Partnerstvo Read-Over, citát z publikácie