More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

KROK ZA KROKOM – K LEPŠEJ BUDÚCNOSTI


Step by Step – towards a Better Future Cieľom projektu bolo podporiť opätovné začlenenie sociálne zraniteľných skupín v regióne Shida Kartli, napr. bývalých väzňov, osôb pod dohľadom, ich rodinných príslušníkov, vnútorne presídlených osôb a mladých delikventov v gruzínskej spoločnosti prostredníctvom vzdelávania, zamestnania a osobnej podpory. Do projektu sa mohli zapojiť nezamestnaní obyvatelia Shida Karli z týchto skupín vo veku 16 až 45 rokov, ktorí chceli získať nové zručnosti a boli schopní pracovať v skupinách.

Cieľom bolo podporiť restoratívnu spravodlivosť v Gruzínsku prostredníctvom realizácie zmysluplných rehabilitačných a resocializačných programov zo strany aktérov občianskej spoločnosti. Cieľovou oblasťou tohto projektu bol región Shida Kartli, kde je väčšina obyvateľstva poznačená dôsledkami gruzínsko-ruskej vojny v auguste 2008. Projekt Krok za krokom - smerom k lepšej budúcnosti bol prvý svojho druhu, ktorý zaviedol integrovaný prístup na rehabilitáciu osôb pod dohľadom, bývalých väzňov a ďalších rizikových skupín v Shida Kartli na jednom kontaktnom mieste.

Projekt realizovala organizácia HILFSWERK Austria International spolu s partnerskou organizáciou Združenie vnútorne vysídlených žien Súhlas, v spolupráci s Národnou probačnou agentúrou, probačným úradom v Shida Kartli a Centrom pre prevenciu kriminality.

1. Kurzy odborného vzdelávania: V rámci projektu bolo vybudované integračné a školiace centrum v Gori, zrekonštruované a vybavené novými nástrojmi a nábytkom, ktoré plne zodpovedajú potrebám odbornej prípravy rôznych profesií. V júni 2014 sa začali prvé kurzy pre tri rôzne špecializácie – montér nábytku, elektrický zvárač a obchodný (administratívny) manažment. Učebné osnovy boli pripravené multidisciplinárnym školiacim tímom v úzkej spolupráci s Hilfswerk Austria International, Národnou probačnou agentúrou a Centrom prevencie kriminality. Každý kurz trval dva mesiace a počas štúdia mali účastníci bezplatne poskytnuté zdravotné poistenie, dopravu a večeru. V priebehu jedného roka bolo ponúknutých celkom 6 tréningových cyklov.

2. Školenia v životných zručnostiach: Každý účastník sa spolu so štúdiom zvolenej špecializácie musel povinne zúčastňovať školení v oblasti počítačových zručností a ďalších oblastiach, napr. efektívna písomná a ústna komunikácia, základy matematiky, tímová práca, životné a spoločenské zručnosti, techniky pri hľadaní práce. Uvedené školenia pomáhali účastníkom získať požadované vedomosti a zručnosti, aby boli konkurencieschopnejšie na trhu práce. Účastníci mali tiež príležitosť navštíviť rôzne verejné alebo súkromné inštitúcie v Gori a navštevovať kurzy anglického jazyka.

3. Sociálne, psychologické a právne poradenstvo (individuálne a v skupinách). Okrem odbornej prípravy a školení životných zručnostiach sa každý účastník povinne zúčastnil na konzultačných stretnutiach s psychológom a sociálnym pracovníkom. Zapojenie týchto špecialistov bolo jedným z faktorov úspechu projektu, ktoré významne prispeli ku komplexnej reintegrácii cieľových skupín. Sociálni pracovníci a psychológ zhodnotili riziká a potreby každého príjemcu, čo obsahovalo preskúmanie okolností týkajúcich sa kriminálnej minulosti, ekonomickej situácie, vzdelania, hodnôt, sociálnej situácie atď. prostredníctvom rozhovorov (rakúski odborníci poskytli špeciálne formuláre a dotazníky). Na základe získaných informácií bol vypracovaný plán podpory pre každého konkrétneho účastníka, v ktorom boli naplánované konkrétne kroky a opatrenia pre prácu s príjemcom (individuálne a v skupinách). Na základe potreby bola pre príjemcov organizovaná konzultácia s právnikom. V rámci projektu sociálni pracovníci a psychológ pravidelne organizovali stretnutia s pracovníkmi a psychológmi úradu Národnej probačnej agentúry v Shida Kartli a spoločné diskusie o prípadoch osôb zapojených do projektu a definícii budúcich krokov pre prácu s cieľovou skupinou.
Step by Step – towards a Better Future
4. Podpora pri hľadaní zamestnania: Získanie práce a zabezpečenie živobytia je rozhodujúce pre úspešné a udržateľné opätovné začlenenie a resocializáciu rizikových skupín, osôb pod dohľadom, bývalých väzňov, ich rodinných príslušníkov a ľudí, ktorí trpia v dôsledku konfliktov. Z tohto dôvodu sa účastníci vzdelávali v technikách hľadania zamestnania – napr. kde získať relevantné informácie o tom ako a kde nájsť si zamestnanie, ako pripraviť životopis a motivačný list, ako vystupovať počas pracovného pohovoru, atď. Po školeniach sociálni pracovníci podporovali príjemcov pri hľadaní voľných pracovných miest a pri príprave ich žiadostí. Príjemcovia boli tiež zaregistrovaní na pracovnej stránke worknet.gov.ge, platforme Agentúry pre zamestnanosť. Vďaka týmto opatreniam si počas projektu našlo prácu 71 účastníkov a 55 z nich stále pracuje aj po ukončení projektu. Účastníci projektu sú zamestnaní buď v súkromných inštitúciách, alebo prevádzkujú svoje vlastné podniky. Niektorí z nich pracujú v oblasti, na ktorú sa pripravovali počas projektu.

5. Mentorský program s vyškolenými dobrovoľníkmi: Mentor je osoba, ktorá podporuje a pomáha inej osobe rozvíjať svoje osobné zručnosti a potenciál viesť vyvážený a zmysluplný život. Inšpirovaný príkladom Rakúska, kde dobrovoľní mentori, obyčajní občania, už roky pracujú efektívne so skúšajúcimi a bývalými väzňami, koncept mentorstva sa prvýkrát predstavil v regióne Shida Kartli a dosiahol neočakávaný úspech. Počas svojho pôsobenia si mentor vytvoril neformálny (priateľský) vzťah a udržiaval pravidelný kontakt s podporovanou osobou. Pomáhal pri hľadaní práce, príprave dokumentov a diskutoval s príjemcom o jeho záujmoch a záľubách, tiež strachu a očakávaniach a motivoval ho k účasti na rôznych aktivitách a programoch, ktoré ponúkajú rôzne inštitúcie. Každý mentor dostal mesačne malý príspevok na stretnutia a komunikáciu so svojim zverencom a na spoločné voľnočasové aktivity. Okrem toho sa organizovali mesačné stretnutia s projektovými sociálnymi precovníkmi, psychológom a inými mentormi, ktoré umožnili vzájomnú výmenuskúseností. Všetci mentori získali pri ukončení projektu osvedčenie.

6. Program malých grantov: Ďalšou súčasťou projektu na pomoc príjemcom zlepšiť ich sociálno-ekonomickú situáciu a prispieť k ich sebarealizácii a opätovnému začleneniu do spoločnosti bolo prideľovanie malých grantov vybraným žiadateľom, pomocou ktorých mohli začať vlastné podnikanie alebo rozšíriť a zlepšiť existujúci malý podnik. Všetci absolventi programu odbornej prípravy sa mohli uchádzať o tento program. Z 57 prijatých žiadostí bolo vybraných 33 osôb, ktoré sa zúčastnili prípravného kurzu na tému rozvoja podnikateľského plánu a následného poradenstva o ich individuálnych podnikateľských nápadoch. Napokon nezávislý hodnotiaci výbor vybral 23 žiadostí o grant. Z nich boli financované dva skupinové projekty a 21 individuálnych projektov. Celkový rozpočet programu malých grantov dosiahol 16 000 EUR, výška dotácie sa pohybovala od 300 do 2 000 EUR. Každý kandidát musel prispieť vlastným vkladom k plánovanému podnikateľskému projektu (v hotovosti alebo v naturáliách).

Výsledky projektu: Počas 27 mesiacov realizácie projektu využilo služby 149 osôb; 122 osôb (81 % mužov, 19 % žien) absolvovalo vzdelávacie programy a získalo certifikáty po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky. Predstavuje to veľmi nízku mieru predčasného ukončenia vzdelávania – 82 % účastníkov, ktorí začali tréningové kurzy, ich úspešne dokončili. Medzi absolventmi bolo 49 osôb pod dohľadom, 9 bývalých väzňov a 65 osôb z tzv. rizikovej skupiny, teda osôb, ktoré žijú v blízkosti administratívnej hranice a tých, ktorí sú rodinnými príslušníkmi bývalých väzňov.
Všetci absolventi programu odbornej prípravy boli vyzvaní, aby sa uchádzali o tento program. Z 57 žiadostí bolo vybraných 33 osôb, aby sa zúčastnili prípravného kurzu na tému rozvoja podnikateľského plánu a následného poradenstva o ich individuálnych podnikateľských nápadoch. Napokon nezávislý hodnotiaci výbor vybral 23 žiadostí o grant. Z nich boli financované dva skupinové projekty a 21 individuálnych projektov.


Step by Step – towards a Better Future
Cieľové skupiny:
Sociálne zraniteľné skupiny v regióne Shida Kartli, napr. bývalí väzni, osoby pod dohľadom, ich rodinní príslušníci, vnútorne vysídlené osoby a mladí delikventi

Organizácia:
HILFSWERK Austria International a Asociácia vnútorne vysídlených žien Consent

Miesto realizácie
Shida Kartli región

Viac informácií:
http://www.idpwa.org.ge/ge/step-by-stepPOVEDALI O NÁS


„Dôležitosť projektu spočívala v tom, že ľudia dostali príležitosť na obnovenie svojej dôstojnosti. Náš tím projektových pracovníkov a mentorov - dobrovoľníkov ukázal príjemcom, že existujú ľudia, ktorí sa o nich starajú z dobrej vôle. Takto sa posilnila dôvera, ktorá pozitívne ovplyvnila motiváciu a otvorenosť účastníkov pre ponúkané integrované služby. Program mentorstva, ktorý spojil obyčajných gruzínskych občanov s ľuďmi ohrozenými vylúčením, preukázal, že reintegrácia je možná, ak sa zraniteľným skupinám ponúkne sociálna pomoc. "
Nicole Maria Bauer, projektová manažérka